Vai Tu zini Satversmi?

Latvija var lepoties ar vienu no vecākajām spēkā esošajām konstitūcijām Eiropā. Satversme ir godam izturējusi laika pārbaudi un, lai arī vairākkārt dažādu politisko režīmu iespaidā tās darbība tikusi apturēta, tā vienmēr ir bijusi līdzās Latvijas tautai, dodot pamatu ticēt un cīnīties par savas valsts neatkarību.

Tomēr cik daudz mēs katrs patiesībā zinām par Satversmi, kas nosaka Latvijas valsts pamatvērtības un mūsu tiesības dzīvot brīvā un neatkarīgā valstī?

Noskaidro, cik zinošs Tu esi par Latvijas Republikas Satversmi!

Vai Tu zini Satversmi?

Valsts pamatlikumu pieņemts saukt par konstitūciju, bet Latvijā ir "Satversme", precīzi parādot šī svarīgā dokumenta būtību. No kāda vārda, Tavuprāt, ir cēlies šis nosaukums?

A
"saturēt"" – satur tautu kopā vienā valstī
B
"tvert" – tauta var patverties savas valsts likumu aizgādībā

Unikālo un tikai mūsu valodai raksturīgo jaunvārdu "Satversme" ierosināja jaunlatviešu kustības darbinieks Kronvaldu Atis. Latviešu valodas kopšanas nolūkos tas ticis atvasināts no vārda ‘tvert", jo "cilvēki pieņēmuši likumus, "lai tiem būtu vajadzīgā laikā, kur patverties, lai tiem būtu tversmes"".

C
"saprast" – visam jābūt vienkārši aprakstītam
D
"versts" – sena mērvienība, vienlīdzīga Satversmes garumam

Vai Tu zini Satversmi?

Latvijas Satversme ir viena no īsākajām konstitūcijām pasaulē. Kādēļ tā?

A
Satversmē apkopoja tikai pašu labāko no citu valstu piemēriem
B
Tā ir apstākļu sakritība – mainoties valsts varai, nepaspēja dokumentu pabeigt

Satversme apzināti veidota ļoti kodolīga, lai tā precīzi noteiktu galvenās valsts vērtības un pamatidejas. Savukārt to pielietojums būtu pielāgojams katra laikmeta aktualitātēm. Tāpēc Satversmes pielietojumā ļoti būtiski ir tās komentāri, kuros skaidrots tās pielietojums.

C
Lai Satversmes teksts varētu pielāgoties izmaiņām sabiedrības dzīvē
D
Satversmes tekstam bija jāietilpst uz Saeimas sienas

Vai Tu zini Satversmi?

Kāpēc Satversmes izstrāde ir bijusi viens no svarīgākajiem uzdevumiem jau no Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas pirmās dienas?

A
Tā nepieciešama, lai garantētu nācijas pastāvēšanu
B
Tā nepieciešama, lai definētu valsts iekārtu un cilvēka pamattiesības

Satversme apraksta un skaidri definē Latvijā pastāvošo valsts iekārtu, neatkarību un iedzīvotāju pamattiesības.

C
Bez Satversmes nevar piedalīties Eirovīzijā
D
Tā nepieciešama, lai izsniegtu Latvijas pilsoņu pases

Vai Tu zini Satversmi?

Kuri no Satversmes pantiem ir iemūžināti plāksnēs uz Saeimas sēžu zāles sienas?

A
1. un 2. pants, kas nosaka, Latvijas valsts iekārtu un to, ka vara pieder tautai
B
22. un 23. pants, kas nosaka Saeimas sēžu norises kārtību

Saeimas sēžu zālē pie sienas izvietots Satversmes pirmais un otrais pants, kuros izteikta Latvijas Republikas būtība. Pirmais pants nosaka, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, savukārt Satversmes 2.pants noteic, ka Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai.

C
100. un 103. pants par vārda un pulcēšanās brīvību
D
Satversmes ievads (preambula)

Vai Tu zini Satversmi?

Igaunijā un Lietuvā viens prezidents var vadīt valsti ne ilgāk par 10 gadiem pēc kārtas. Cik ilgi to var darīt Latvijas prezidents?

A
3 gadus
B
8 gadus

Latvijas prezidentu ievēl uz 4 gadu termiņu un amatā prezidents var atrasties ne ilgāk kā divus termiņus pēc kārtas.

C
9 gadus
D
6 gadus

Vai Tu zini Satversmi?

Satversmē ir 6 "negrozāmie" panti, kas nosaka būtiskākās Latvijas valsts vērtības un tos var mainīt tikai ar tautas piekrišanu. Kas ir ietverts šajos pantos?

A
Latvijas prezidenta ievēlēšanas kārtība
B
Latvijas valsts vara pieder tautai

Saeimai Satversmē nav tiesību grozīt pantus, kas nosaka valsts neatkarību un pastāvošo iekārtu, valsts teritorijas iedalījumu, valsts valodu un karogu, Saeimas ievēlēšanas kārtību un to, ka valsts vara pieder tautai. Izmaiņas šajos pantos var apstiprināt tikai tad, ja vismaz puse no visiem pilsoņiem to atbalsta tautas nobalsošanā.

C
Saulgriežu brīvdienas ir obligātas
D
Latvija ir vienotākā tauta pasaulē

Vai Tu zini Satversmi?

Satversmes sapulce veica ļoti apjomīgu darbu, lai Satversmē apkopotu tautas intereses un vienlaikus pārņemtu labākos principus no citām demokrātiskām valstīm. Kuru valstu konstitūcijas ir kalpojušas par pamatu šī dokumenta izstrādē?

A
Francija, Vācija un Anglija
B
Spānija, Itālija un Dānija

Satversmes sapulces dalībnieki iedvesmojās no ļoti daudzu demokrātisku valstu konstitūcijām, pārņemot tā laika labākos piemērus. Kā galvenās valstis iedvesmai var minēt ASV, Vāciju, Angliju un Franciju. Vienlaikus, šo valstu paraugi tika būtiski pārstrādāti, radot oriģinālu valsts pamatlikumu.

C
Kurzemes hercogiste un Tobago
D
Visas Eiropas Savienības valstis

Vai Tu zini Satversmi?

Satversmes 100. pants nosaka tiesības uz vārda brīvību Latvijā un iespēju brīvi paust savus uzskatus. Uz ko tas attiecas?

A
Nepilngadīgām personām
B
Interneta blogeriem

Satversmes 100. pants nosaka, ka pilnīgi ikvienam cilvēkam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt, un izplatīt informāciju, kā arī paust savus uzskatus. Cenzūra Latvijā ir aizliegta.

C
Latvijas pilsoņiem
D
Visiem iepriekš minētajiem

Vai Tu zini Satversmi?

Satversme kopumā ir grozīta 14 reizes un 2014. gadā tai pievienoja jaunu ievadu jeb preambulu, aprakstot Satversmes būtību un Latvijas ceļu uz neatkarību. Kā Satversmes ievadā ir raksturots Latvijas valsts izveidošanas mērķis?

A
Pieteikt īpašumtiesības uz seno lībiešu zemēm
B
Nodrošināt Latvijas tautas brīvību un tās kultūras pastāvēšanu

2014. gada 19. jūnijā Saeimas pieņemtā Satversmes preambula nosaka to, ka Latvija ir mērķtiecīgi radīta valsts, kas izveidota, lai garantētu latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem, nodrošinātu Latvija tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību.

C
Atdalīties no Baltijas valstīm un iegūt savu karogu
D
Iegūt tiesības ieturēt nodokļus

Vai Tu zini Satversmi?

Mainoties politiskajai varai, vairākkārt ir tikusi apturēta arī Satversmes darbība. Kas notika ar Satversmi PSRS okupācijas periodā?

A
Tā saglabāja savu spēku un to izmantoja par LPSR konstitūciju
B
Tā saglabāja savu spēku un kļuva par pamatu cīņai par valsts neatkarības atjaunošanu

Satversme savu juridisko spēju saglabājusi visos vēstures pavērsienos, lai būtu vienīgais likumīgais neatkarīgas un demokrātiskas Latvijas pamatlikums. Padomju okupācijas laikā Satversme kļuva par neatkarīgas valsts simbolu, uz kā pamata savu darbību izvērsa Latvijas ārlietu dienests un nacionālā pretošanās kustība padomju un nacistiskajam režīmam.

C
Tā tika atzīta par spēkā neesošu visā pasaulē
D
Par tās saturu uzņēma Rīgas Kinostudijas filmu